Regulamin

REGULAMIN SERWISU 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Definicje W Regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Informacja Handlowa – oznacza informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy;
 2. Hasło – oznacza zdefiniowany przez Użytkownika Serwisu ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający autoryzację do Profilu;
 3. Login – oznacza wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji (lub w przypadku zmiany danych w Profilu – po dacie Rejestracji) adres poczty elektronicznej Użytkownika;
 4. Logowanie – oznacza weryfikację prawdziwości Loginu oraz Hasła wprowadzonego przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do Profilu;
 5. Profil – oznacza przestrzeń w systemie informatycznym Usługodawcy, w ramach Serwisu, udostępniana Użytkownikowi na warunkach określonych w Regulaminie w celu korzystania z Serwisu;
 6. Prawo Autorskie – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1191);
 7. Rejestracja – proces w Serwisie realizowany z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez Usługodawcę polegający na utworzeniu Profilu;
 8. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 9. Serwis – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, do którego prawa przysługują Usługodawcy, udostępniony w Internecie, pod głównym adresem domenowym: edithome.pl W ramach Serwisu mogą funkcjonować tzw. Podserwisy tematyczne;
 10. System Informatyczny – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usługi, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, strukturę oraz oprawę graficzną Serwisu i Podserwisów;
 11. Treść Serwisu – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje dostarczone przez Usługodawcę i prezentowane przez niego w ramach Serwisu oraz poszczególnych Podserwisów. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż Wypowiedzi wprowadzane przez Użytkownika nigdy nie będą uważane za Treść Serwisu;
 12. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie;
 13. Usługa – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Serwisu;
 14. Usługodawca - oznacza Adklik prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Adklik Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, NIP: NIP: 5242913155 REGON: 388134719 KRS: 0000881878.
 15. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.);
 16. Użytkownik – oznacza każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który utworzył Profil i został poddany Weryfikacji lub w jakikolwiek inny sposób korzysta z Usługi, a w szczególności podmiot przeglądający, kopiujący, wyświetlający strony Serwisu lub w inny sposób korzystający ze stron Serwisu;
 17. Weryfikacja – ma znaczenie nadane w § 4 ust. 9 Regulaminu;
 18. Wypowiedź – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, w szczególności prezentowane w ramach Serwisu lub poszczególnych Podserwisów, bez względu na charakter, treść oraz format zapisu takich danych lub informacji. W szczególności za Wypowiedzi uznaje się wszelkie komentarze, opinie, treści oraz linki odsyłające do innych stron internetowych lub innych serwisów.

3. Rodzaj i Zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu, na indywidualne żądanie Użytkownika, do Serwisu w czasie dowolnie przez niego wybranym, w tym również do Wypowiedzi zamieszczonych w Serwisie poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL.
 2. Dostęp do Serwisu jest możliwy dla wszystkich użytkowników sieci Internet z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Część wyodrębnionych zasobów Serwisu, w tym możliwość zamieszczania własnych treści, jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, to znaczy tych Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji w Serwisie.
 4. Usługa świadczona jest bezpłatnie. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia określonych usług, w szczególności do wprowadzenia nowego rodzaju usług w Serwisie, świadczonych za wynagrodzeniem.

4. Użytkownicy, Rejestracja, Weryfikacja

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być: 1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nieubezwłasnowolnione całkowicie); 2) osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13 i 18 rokiem życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo) oraz niemające zdolności do czynności prawnych (tj. osoby poniżej 13 roku życia, za które czynności prawne dokonują ich przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie) ponoszący odpowiedzialność za działania takiego Użytkownika).
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed Rejestracją powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym Rejestracja, są dobrowolne.
 4. Rejestracja, Weryfikacja i akceptacja Regulaminu odbywają się z wykorzystaniem narzędzi i mechanizmów udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie.
 5. Dokonując Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do używania narzędzi i wykorzystywania mechanizmów udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, przestrzegania Regulaminu oraz przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych oraz o ochronie dóbr osobistych, a także powstrzymania się od podejmowania działań niezgodnych z przeznaczeniem narzędzi i mechanizmów przeznaczonych do Rejestracji i Weryfikacji.
 6. Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil w Serwisie.
 7. Dokonując Rejestracji Użytkownik przekazuje dane określone przez Usługodawcę w formularzu rejestracyjnym. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega, że podanie niektórych danych może być obowiązkowe w celu dokonania Rejestracji i weryfikacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. .
 8. Użytkownik wprowadzając dane do formularza rejestracyjnego, tym samym oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 9. Weryfikacja obejmuje dane: 1) adresu poczty elektronicznej (obowiązkowa) następuje poprzez aktywację przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Użytkownika aktywnego linku przesłanego na wskazany przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Użytkownika przy Rejestracji (lub w przypadku zmiany – po dacie Rejestracji) adres poczty elektronicznej; 2) numeru telefonu (opcjonalna) następuje poprzez użycie w sposób określony przez Usługodawcę kodu weryfikacyjnego przesłanego w formie SMS na numer telefonu wskazany przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Użytkownika przy Rejestracji (lub w przypadku jego zmiany – po dacie Rejestracji).

5. Zawarcie i Rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem zarejestrowanym

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą akceptacji Regulaminu i zakończenia Weryfikacji, o ile Weryfikacja zakończy się pozytywnie. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usług, o czym poinformuje podmiot zainteresowany uzyskaniem statusu Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie Rejestracji.
 2. Użytkownikowi i Usługodawcy przysługuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Użytkownik przekazuje Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługodawcę w ramach informacji udostępnianej w zakładce Kontakt w Serwisie, przy czym za skuteczne i wiążące dla Usługodawcy uznawane będą wyłącznie oświadczenia przesłane z adresu poczty elektronicznej zamieszczonego przez Użytkownika w aktualnych informacjach w ramach jego Profilu.
 4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca przekazuje Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Profilu.

6. Zawarcie i Rozwiązanie Umowy z użytkownikiem niezarejestrowanym

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do Serwisu lub jakiejkolwiek strony Podserwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Usługi zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 3. Podjęcie czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

7. Warunki Techniczne

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 1) dostęp do sieci Internet; 2) posiadanie urządzenia końcowego; 3) posiadania aplikacji będącej przeglądarką internetową; 4) możliwość korzystania, w niektórych przypadkach, z oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.); 5) w przypadku Użytkowników dokonujących Rejestracji – posiadanie adresu poczty elektronicznej.

8. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystając z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do: 1) przestrzegania postanowień Regulaminu; 2) przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet; 3) niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek usług świadczonych w ramach Serwisu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet lub naruszających prawa osób trzecich; 4) niewykorzystywania Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej, chyba że uzyskał na to uprzednią zgodę Usługodawcy; 5) nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich; 6) nieprzesyłania innym Użytkownikom jakichkolwiek Informacji Handlowych, bez uzyskania uprzedniej zgody adresata Informacji Handlowej; 7) zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.
 2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z działalnością Użytkownika, w tym w związku z Wypowiedziami wprowadzonymi i prezentowanymi przez Użytkownika, w szczególności roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych innych osób, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów obrony poniesionych przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik wyraża zgodne na opatrywanie przez Usługodawcę oraz innych Użytkowników wprowadzonych przez niego Wypowiedzi innymi Wypowiedziami, a także zamieszczania przez Usługodawcę oraz inne podmioty odnośników prowadzących z innych serwisów internetowych bezpośrednio do zamieszczonych przez niego Wypowiedzi.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych (w tym banerów reklamowych), w tym również do prezentacji takich materiałów równocześnie z wprowadzonymi przez niego Wypowiedziami, a także do opatrywania wprowadzonych przez niego Wypowiedzi różnego rodzaju materiałami reklamowymi, promocyjnymi, informacyjnymi pochodzącymi zarówno od Usługodawcy, jak również osób trzecich.
 5. Użytkownik obowiązany jest do zachowania w poufności Hasła umożliwiającego Logowanie do Profilu, a także do dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejścia w jego posiadanie.
 6. W przypadku utraty przez Użytkownika Hasła lub ujawnienia go osobie trzeciej, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę z jednoczesnym ustanowieniem nowego Hasła.

9. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do: 1) swobodnego przeglądania Treści Serwisu, w tym do przeglądania Wypowiedzi zamieszczonych przez innych Użytkowników, przy czym w niektórych wypadkach, przeglądanie możliwe jest po uprzedniej Rejestracji; 2) posiadania własnego Profilu w Serwisie; 3) zamieszczania w Serwisie własnych Wypowiedzi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 4) dostępu lub zmiany swoich danych, w tym danych osobowych, oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie (kwestie te reguluje Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu); 5) rezygnacji z korzystania z Serwisu oraz rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi w każdym czasie.

10. Treść Serwisu

 1. Treść Serwisu, w tym zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie oraz Podserwisach materiały informacyjne, broszury, komentarze, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki multimedialne służą wyłącznie celom informacyjnym.
 2. Jakiekolwiek informacje zawarte w Treści Serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być przez Użytkownika poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba że w treści danej informacji wyraźnie i jednoznacznie zastrzeżono inaczej. Usługodawca nie jest w jakikolwiek sposób związany informacjami zawartymi w Treści Serwisu, chyba że w treści takiej informacji wyraźnie i jednoocznie zastrzeżono inaczej.
 3. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce, zakresie działalności Serwisu i poszczególnych Usług, a także o zaprzestaniu działalności Serwisu oraz świadczenia poszczególnych Usług. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o Treści Serwisu (zawartości, charakterze itp.), a także do dowolnego zamieszczania, zmieniania lub usuwania poszczególnych elementów Treści Serwisu.

12. Zakaz Działań Bezprawnych

 1. W związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, Użytkownik nie może zamieszczać Wypowiedzi o charakterze bezprawnym. Użytkownik nie może prezentować w ramach Serwisu jakichkolwiek Wypowiedzi: 1) naruszających prawo, w szczególności naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania, w tym materiałów o charakterze pornograficznym, rasistowskim, zawierających treści uważane powszechnie za wulgarne lub obraźliwe; 2) popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną; 3) naruszających lub mogących naruszać prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników; 4) naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług; 5) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw innych osób, albo mogących stanowić pomoc przy popełnieniu czynu zabronionego lub naruszeniu praw innych osób; 6) stanowiących oprogramowanie komputerowe służące do obchodzenia zabezpieczeń technicznych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych; 7) stanowiących oprogramowanie komputerowe mogące służyć do włamań komputerowych, bezprawnego uzyskania informacji przekazywanych w sieciach informatycznych, zakłócenia pracy systemów informatycznych lub uniemożliwiającego przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych w systemach informatycznych, a także służącego do bezprawnego niszczenia danych (w tym wszelkiego rodzaju wirusów, „koni trojańskich itp.”); 8) zawierających Informacje Handlowe, reklamy lub jakiekolwiek ogłoszenia o charakterze komercyjnym.
 2. Użytkownik wprowadzając Wypowiedz do Serwisu oświadcza, iż: 1) w przypadku, gdy dana Wypowiedź lub jej fragment stanowi utwór lub/i przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu Prawa Autorskiego, to jest on twórcą takiego utworu (przedmiotu praw pokrewnych) oraz przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takiego utworu (przedmiotu praw pokrewnych) na polach eksploatacji umożliwiających jej wprowadzenie, przechowanie i prezentację w Serwisie; 2) w przypadku, gdy dana Wypowiedź lub jej fragment stanowi dobro chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa lub też przedmiot praw własności przemysłowej, to posiada on stosowne uprawnienie na eksploatację takiego dobra w zakresie pozwalającym na jego wprowadzenie, przechowywanie i prezentację w Serwisie; 3) posiada zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienia wizerunku oraz wszelkich danych osobowych znajdujących się w ramach danej Wypowiedzi wprowadzonej w ramach Serwisu; 4) wyraża zgodę na oznaczenie wprowadzonych przez niego Wypowiedzi przyjętym przez niego pseudonimem (nickiem)
 3. Usługodawca uprawniony jest do uniemożliwienia dostępu (blokady dostępu) do poszczególnych Wypowiedzi wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu według własnego uznania, jak również do ich przechowywania dla celów dowodowych w stwierdzonych przypadkach podejmowania przez Użytkownika czynności naruszających Regulamin.

13. Własność Intelektualna

 1. Usługodawcy przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w Serwisie, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

14. Dane osobowe

 1. Zasady wprowadzania i przechowywania danych (w tym danych osobowych) w systemie teleinformatycznym Usługodawcy określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

15. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzonych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik

 1. Usługodawca informuje o zagrożeniach, identyfikowanych jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich: 1) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną; 2) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu; 3) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne; 4) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości; 5) możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika; 6) możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware); 7) naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

16. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność Treści Serwisu, jak również za ich przydatność do działań podejmowanych przez Użytkowników.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na ryzyko, a w pewnym zakresie także koszt, Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika Treści Serwisu, w tym w szczególności za skutki podejmowanych na tej podstawie decyzji, jak również z tytułu szkód poniesionych w wyniku wykorzystania Treści Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników, nawet w przypadku, gdy zobowiązanie takie podjęte zostało z wykorzystaniem Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega, że Wypowiedzi Użytkowników nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów i opinii Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo podejmowania czynności zmierzających do ochrony praw osób trzecich w tym innych Użytkowników w przypadku ich naruszenia (lub zagrożenia ich naruszenia) przez Użytkownika.

17. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na adres: Adklik Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Dobra 56/66, 03-312 Warszawa
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 niniejszego paragrafu o nie więcej niż 14 dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, na adres/adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji.

18. Postanowienia Końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą zamieszczenia (udostępnienia) Regulaminu w nowym (zmienionym) brzmieniu w Serwisie lub w innym terminie określonym przez Usługodawcę. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Użytkownika Umowy.
 3. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.